Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV) Roastineer Hotel GbR Hotelaccommodatiecontract I. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de verhuur van hotelkamers voor accommodatie en het ter beschikking stellen van evenementenruimtes voor het houden van vergaderingen, seminars, congressen, banketten enz., evenals op alle andere diensten en leveringen die Hotel und Gaststättenbetriebs GmbH aan de klant levert. , hierna hotel genoemd, (hotelaccommodatiecontract).

Voor het onderverhuren of onderverhuren van de ter beschikking gestelde kamers of evenementenruimtes, evenals voor het gebruik van de kamers voor andere doeleinden dan logies, is voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist.

De algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. II Sluiting van het contract, partner, aansprakelijkheid; Verjaringstermijn

Het contract komt tot stand wanneer het hotel de aanvraag van de klant accepteert. Het staat het hotel vrij om de kamerboeking schriftelijk te bevestigen.

De contractuele partners zijn het hotel en de klant. Indien een derde voor de klant heeft besteld, is hij of zij samen met de klant hoofdelijk aansprakelijk jegens het hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het hotelaccommodatiecontract, op voorwaarde dat het hotel over een overeenkomstige verklaring van de derde beschikt.

Alle vorderingen tegen het hotel vervallen in de regel één jaar na het begin van de kennisafhankelijke reguliere verjaringstermijn van artikel 199 lid 1 BGB. Schadeclaims verjaren na vijf jaar, ongeacht kennis. De verkorte verjaringstermijn geldt niet voor claims die gebaseerd zijn op opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van het hotel.

Deze aansprakelijkheidsbeperking en korte verjaringstermijn gelden in het voordeel van het hotel, zelfs in geval van plichtsverzuim bij het aangaan van het contract en een positieve contractbreuk. III. Diensten, prijzen, betaling, compensatie

Het hotel is verplicht de door de klant geboekte kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

De klant is verplicht de door het hotel geldende of overeengekomen prijzen voor de kamerhuur en de overige door hem gebruikte diensten te betalen. Dit geldt ook voor door de klant geregelde diensten en uitgaven van het hotel aan derden.

De overeengekomen prijzen zijn inclusief de betreffende wettelijke BTW. Indien het BTW-tarief stijgt op de dag dat de dienst wordt verleend, zullen de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig wijzigen. Het hotel is gerechtigd BTW in rekening te brengen. Als de periode tussen het sluiten van het contract en de uitvoering van het contract meer dan 4 maanden bedraagt ​​en de prijs die het hotel doorgaans voor dergelijke diensten in rekening brengt, stijgt, kan het hotel de contractueel overeengekomen prijs dienovereenkomstig verhogen, maar met maximaal 10%.

De prijzen kunnen ook door het hotel worden gewijzigd als de klant achteraf wijziging van het aantal geboekte kamers, de hoteldiensten of de verblijfsduur van de gasten aanvraagt ​​en het hotel daarmee akkoord gaat.Hotelfacturen zonder vervaldatum zijn zonder aftrek betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Het hotel heeft het recht om opgebouwde vorderingen te allen tijde opeisbaar te verklaren en onmiddellijke betaling te eisen. Bij niet tijdige betaling heeft het hotel het recht een rente in rekening te brengen van momenteel 8% of, in het geval van juridische transacties waarbij een consument betrokken is, 5% boven de basisrente van de Europese Centrale Bank. De klant behoudt zich het recht voor om lagere schade te bewijzen en het hotel behoudt zich het recht voor om hogere schade te bewijzen. Voor elke aanmaning nadat het verzuim is ingetreden, dient de klant aanmaningskosten ten bedrage van 5 euro te vergoeden. De klant is verantwoordelijk voor alle overige kosten die in het kader van de incasso worden gemaakt.

Het hotel heeft het recht om bij het afsluiten van het contract of daarna een passende vooruitbetaling of borg te eisen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen voor pakketreizen. De hoogte van het voorschot en de betalingsdata kunnen schriftelijk in het contract worden overeengekomen.

Bovendien heeft het hotel het recht om aan het begin en tijdens het verblijf van de klant een passende vooruitbetaling of borgsom in de zin van nr. 6 te eisen voor bestaande en toekomstige claims die voortvloeien uit het hotelaccommodatiecontract, tenzij deze betaling al heeft plaatsgevonden. gemaakt in overeenstemming met nr. 6 hierboven.

De klant kan een vordering van het hotel alleen verrekenen of verminderen met een onbetwiste of juridisch bindende vordering. IV Terugtrekking van de klant (annulering, annulering)

Voor een herroeping door de klant van het met het hotel gesloten contract is de schriftelijke toestemming van het hotel vereist. Als dit niet gebeurt, moet de overeengekomen prijs uit het contract worden betaald, zelfs als de klant geen gebruik maakt van contractuele diensten (schade). Dit geldt niet in geval van vertraging in de prestaties van het hotel of de onmogelijkheid om de dienst te verlenen waarvoor het hotel verantwoordelijk is.

Als er tussen het hotel en de klant schriftelijk een datum voor de herroeping van het contract is overeengekomen, kan de klant tot die tijd het contract opzeggen zonder dat er aanspraken op betaling of schadevergoeding van het hotel ontstaan. Het herroepingsrecht van de klant vervalt als hij zijn herroepingsrecht niet binnen de overeengekomen datum schriftelijk aan het hotel uitoefent, tenzij er sprake is van wanprestatie van het hotel of onmogelijkheid om de dienst te verlenen waarvoor hij verantwoordelijk is.

Indien kamers niet door de klant worden gebruikt, moet het hotel de inkomsten uit het elders verhuren van de kamers en de bespaarde kosten crediteren.

Het hotel is vrij om een ​​vast bedrag te betalen voor de schade die het oploopt en moet door de klant worden vergoed. De klant is dan verplicht 80% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen voor overnachtingen met of zonder ontbijt, 70% voor halfpension en 60% voor volpension. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat er geen schade is ontstaan ​​of dat de door het hotel opgelopen schade lager was dan het vereiste forfaitaire bedrag. V. Annulering van het hotel

Als het recht van de klant om zich binnen een bepaalde periode terug te trekken schriftelijk is overeengekomen, heeft het hotel het recht om tijdens deze periode het contract op te zeggen als er vragen van andere klanten over de contractueel geboekte kamers zijn en de klant geen afstand doet van zijn recht zich terug te trekken wanneer het hotel daarom vraagt. Dit geldt overeenkomstig wanneer een optie wordt verleend.

Indien een overeengekomen vooruitbetaling ook na het verstrijken van een door het hotel vastgestelde redelijke uitsteltermijn met dreiging van afwijzing niet wordt uitgevoerd, heeft het hotel tevens het recht om zich uit het contract terug te trekken.

Bovendien heeft het hotel het recht om zich op buitengewone wijze uit de overeenkomst terug te trekken om objectief gerechtvaardigde redenen, bijvoorbeeld als overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken; Hoteldiensten worden geboekt met misleidende of valse informatie over essentiële feiten, bijvoorbeeld de identiteit van de klant of het doel; het hotel redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het gebruik van de hotelservice de goede bedrijfsvoering, de veiligheid of de publieke reputatie van het hotel in gevaar kan brengen, zonder dat dit aan het controle- of organisatiegebied van het hotel te wijten is; er sprake is van schending van bovenstaand toepassingsbereik lid 2.

Het hotel moet de klant onmiddellijk op de hoogte stellen van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Het hotel kan ongeautoriseerde interviews, verkopen en soortgelijke evenementen voorkomen of annuleren.

Als het hotel terecht een ongeoorloofd evenement intrekt of stopzet in overeenstemming met punt 5 hierboven, heeft de klant geen recht op compensatie. VI. Kamervoorbereiding, overdracht en teruggave

De klant verkrijgt geen enkel recht op de terbeschikkingstelling van specifieke ruimtes of evenementenruimtes.

Geboekte kamers staan ​​op de afgesproken aankomstdag vanaf 16.00 uur ter beschikking van de klant. De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid. Tenzij uitdrukkelijk een latere aankomsttijd is overeengekomen of de kamer vooraf is betaald, heeft het hotel het recht om na 18.00 uur geboekte kamers aan iemand anders toe te wijzen, zonder dat de klant hieruit een aanspraak op het hotel kan ontlenen. De aanspraken van het hotel op grond van artikel IV blijven door deze regeling onaangetast. 3. Op de overeengekomen vertrekdag moeten de kamers uiterlijk om 11.00 uur verlaten en ter beschikking van het hotel staan. Daarna kan het hotel voor het extra gebruik van de kamer tot 18.00 uur, naast de daaruit voortvloeiende schade, 50% van de volledige accommodatieprijs (catalogusprijs) in rekening brengen, en vanaf 18.00 uur 100%. Dit rechtvaardigt de contractuele claims van de klant niet. Het staat de klant vrij om aan het hotel te bewijzen dat er geen schade of aanzienlijk lagere schade is ontstaan. VII.Aansprakelijkheid van het hotel

Het hotel is aansprakelijk voor zijn verplichtingen die voortvloeien uit het hotelaccommodatiecontract met de zorg van een verstandig zakenman. Aanspraken van klanten op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan uitgesloten zijn schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid als het hotel verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim, evenals andere schade die gebaseerd is op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van het hotel en schade die gebaseerd is op een opzettelijke of grove nalatige inbreuk op basis van typische contractuele verplichtingen van het hotel. Een plichtsverzuim door het hotel is gelijk aan dat van een vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent. Als er storingen of defecten optreden in de dienstverlening van het hotel, zal het hotel zich inspannen om de situatie te verhelpen na kennisname of onmiddellijke klacht van de klant. De klant is verplicht al het mogelijke te doen wat voor hem redelijk is om de storing te verhelpen en de eventuele schade tot een minimum te beperken.

Het hotel is jegens de klant aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor meegebrachte voorwerpen, dat wil zeggen tot het tienvoudige van de kamerprijs, tot een maximum van € 1.000,- en voor geld, waardepapieren en kostbaarheden tot € 800,-. De aansprakelijkheidsclaims vervallen als de klant het hotel niet onmiddellijk na kennisname van verlies, vernieling of schade op de hoogte stelt (§ 703 BGB). Aansprakelijkheid ontstaat alleen als de ruimtes of evenementenruimtes waarin de spullen zich bevonden, afgesloten waren.

Indien de klant, zelfs tegen betaling, een parkeerplaats in de hotelgarage of op een hotelparkeerplaats ter beschikking krijgt, is er geen sprake van een opslagovereenkomst. Het hotel is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan vlotvoertuigen die geparkeerd of gemanoeuvreerd zijn op het hotelterrein en hun inhoud, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor de plaatsvervangende agenten van het hotel.

Wekdiensten worden door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Berichten, post en verzendingen van goederen worden met zorg behandeld. Het hotel verzorgt tegen betaling de bezorging, opslag en – indien gewenst – verzending hiervan. Nr. 1, zinnen 2 tot en met 4 hierboven zijn van overeenkomstige toepassing.

Achtergebleven zaken worden uitsluitend op verzoek, op risico en kosten van de klant verzonden. Het hotel bewaart de spullen drie maanden, waarna ze, indien ze een herkenbare waarde hebben, worden overgedragen aan het plaatselijke bureau voor gevonden voorwerpen. Als er geen herkenbare waarde is, behoudt het hotel zich het recht voor om deze na het verstrijken van de termijn te vernietigen. VIII Slotbepalingen

Wijzigingen of aanvullingen op het contract, de aanvaarding van de aanvraag of deze voorwaarden voor hotelaccommodatie dienen schriftelijk te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn nietig.

De plaats van uitvoering en betaling is het hoofdkantoor van het hotel.

De exclusieve bevoegde rechtbank - ook voor geschillen over cheques en wissels - bij handelstransacties is de statutaire zetel van het bedrijf Waghäusel. Als een contractpartner voldoet aan de eisen van artikel 38 lid 1 ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is Karlsruhe de bevoegde rechtbank.

Het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen en wetsconflicten zijn uitgesloten.

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden voor hotelaccommodatie nietig of nietig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de effectiviteit van de overige bepalingen. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Bovenstaande tekst is een vertaling, Duitse versie is van toepassing evenals het Duitse recht.